Tempo - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
il barometro


เมฆ
mâyk
la nuvola


ความเย็น
kwam-yen′
il freddo


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
la mezzaluna


ความมืด
kwam-mêut
il buio


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
la siccità


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
la terra


หมอก
màwk
la nebbia


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
il gelo


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
il ghiaccio


ความร้อน
kwam-ráwn
il calore


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
l'uragano


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
il ghiacciolo


ฟ้าผ่า
fá-pà
il fulmine


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
la meteora


ดวงจันทร์
duang-jan′
la luna


รุ้ง
róong′
l'arcobaleno


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
la goccia di pioggia


หิมะ
hì′-má′
la neve


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
il fiocco di neve


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
il pupazzo di neve


ดาว
dao
la stella


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
la tempesta


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
la mareggiata


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
il sole


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
il raggio di sole


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
il tramonto


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
il termometro


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
il temporale


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
il crepuscolo


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
il meteo


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
il bagnato


ลม
lom′
il vento