పదజాలం

వాతావరణము» สภาพอากาศ

games images

เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
భారమితి

games images

เมฆ
mâyk
మేఘము

games images

ความเย็น
kwam-yen′
చల్లని

games images

พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
చంద్రవంక

games images

ความมืด
kwam-mêut
చీకటి

games images

ภัยแล้ง
pai′-lǽng
కరువు

games images

แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
భూమి

games images

หมอก
màwk
పొగమంచు

games images

น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
గడ్డకట్టిన మంచు

games images

การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ధృవప్రాంతము

games images

ความร้อน
kwam-ráwn
ఉష్ణము

games images

พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
సుడిగాలి

games images

น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ఐసికల్

games images

ฟ้าผ่า
fá-pà
మెఱుపు

games images

อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ఉల్కాపాతం

games images

ดวงจันทร์
duang-jan′
చంద్రుడు

games images

รุ้ง
róong′
హరివిల్లు

games images

หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
వర్షపు బిందువు

games images

หิมะ
hì′-má′
మంచు

games images

เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
స్నోఫ్లేక్

games images

ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
మంచు మనిషి

games images

ดาว
dao
నక్షత్రం

games images

ฟ้าร้อง
fá-ráwng
తుఫాను

games images

น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
తుఫాను వేగము

games images

พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
సూర్యుడు

games images

แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
సూర్యకిరణము

games images

พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
సూర్యాస్తమయము

games images

เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
ఉష్ణమాని

games images

พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
ఉరుము

games images

พลบค่ำ
plóp′-kâm′
కను చీకటి

games images

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
వాతావరణము

games images

สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
తడి పరిస్థితులు

games images

ลม
lom′
గాలి