వాతావరణము - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
భారమితి


เมฆ
mâyk
మేఘము


ความเย็น
kwam-yen′
చల్లని


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
చంద్రవంక


ความมืด
kwam-mêut
చీకటి


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
కరువు


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
భూమి


หมอก
màwk
పొగమంచు


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
గడ్డకట్టిన మంచు


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
ధృవప్రాంతము


ความร้อน
kwam-ráwn
ఉష్ణము


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
సుడిగాలి


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ఐసికల్


ฟ้าผ่า
fá-pà
మెఱుపు


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
ఉల్కాపాతం


ดวงจันทร์
duang-jan′
చంద్రుడు


รุ้ง
róong′
హరివిల్లు


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
వర్షపు బిందువు


หิมะ
hì′-má′
మంచు


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
స్నోఫ్లేక్


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
మంచు మనిషి


ดาว
dao
నక్షత్రం


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
తుఫాను


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
తుఫాను వేగము


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
సూర్యుడు


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
సూర్యకిరణము


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
సూర్యాస్తమయము


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
ఉష్ణమాని


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
ఉరుము


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
కను చీకటి


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
వాతావరణము


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
తడి పరిస్థితులు


ลม
lom′
గాలి