मौसम - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
बैरोमीटर


เมฆ
mâyk
बादल


ความเย็น
kwam-yen′
ठंड


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
वर्धमान


ความมืด
kwam-mêut
अंधेरा


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
सूखा


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
पृथ्वी


หมอก
màwk
कोहरा


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
पाला


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
शीशे का आवरण


ความร้อน
kwam-ráwn
गर्मी


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
तूफान


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
हिमलंब


ฟ้าผ่า
fá-pà
बिजली


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
उल्का


ดวงจันทร์
duang-jan′
चाँद


รุ้ง
róong′
इंद्रधनुष


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
बूँद


หิมะ
hì′-má′
बर्फ


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
हिमकण


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
बर्फ का गुड्डा


ดาว
dao
सितारा


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
तूफान


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
उफान


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
सूरज


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
सुरज की किरण


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
सूर्यास्त


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
थर्मामीटर


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
आंधी-तूफान


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
सांझ


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
मौसम


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
गीला मौसम


ลม
lom′
हवा