Време - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
барометър


เมฆ
mâyk
облак


ความเย็น
kwam-yen′
студ


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
полумесец


ความมืด
kwam-mêut
тъмнина


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
суша


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
земя


หมอก
màwk
мъгла


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
скреж


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
поледица


ความร้อน
kwam-ráwn
жега


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
ураган


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ледена висулка


ฟ้าผ่า
fá-pà
мълния


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
метеор


ดวงจันทร์
duang-jan′
луна


รุ้ง
róong′
дъга


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
дъждовна капка


หิมะ
hì′-má′
сняг


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
снежинка


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
снежен човек


ดาว
dao
звезда


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
буря


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
буря


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
слънце


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
слънчев лъч


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
залез


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
термометър


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
гръмотевична буря


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
здрач


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
време


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
влага


ลม
lom′
вятър