Weather - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometer


เมฆ
mâyk
cloud


ความเย็น
kwam-yen′
cold


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
crescent


ความมืด
kwam-mêut
darkness


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
drought


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
earth


หมอก
màwk
fog


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
frost


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
glaze


ความร้อน
kwam-ráwn
heat


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
hurricane


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
icicle


ฟ้าผ่า
fá-pà
lightning


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor


ดวงจันทร์
duang-jan′
moon


รุ้ง
róong′
rainbow


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
raindrop


หิมะ
hì′-má′
snow


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
snowflake


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snowman


ดาว
dao
star


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
storm


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
storm surge


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
sun


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sunbeam


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
sunset


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
thermometer


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
thunderstorm


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
twilight


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
weather


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
wet conditions


ลม
lom′
wind