Vrijeme - สภาพอากาศ


เครื่องวัดความกดอากาศ
krêuang-wát′-kwam-gòt′-a-gàt
barometar


เมฆ
mâyk
oblak


ความเย็น
kwam-yen′
hladnoća


พระจันทร์ครึ่งเสี้ยว
prá′-jan′-tâwk-rêung′-sêeo
polumjesec


ความมืด
kwam-mêut
tama


ภัยแล้ง
pai′-lǽng
suša


แผ่นดิน
pæ̀n′-din′
zemlja


หมอก
màwk
magla


น้ำค้างแข็ง
nám-káng-kæ̌ng′
mraz


การจับเกาะของน้ำแข็ง
gan-jàp′-gàw′-kǎwng-nám-kæ̌ng′
poledica


ความร้อน
kwam-ráwn
vrućina


พายุเฮอริเคน
pa-yóo′-hur̶-rí′-kayn
uragan


น้ำแข็งย้อย
nám-kæ̌ng′-yáwy
ledenica


ฟ้าผ่า
fá-pà
munja


อุกาบาต
òo′-ga-bàt
meteor


ดวงจันทร์
duang-jan′
mjesec


รุ้ง
róong′
duga


หยดน้ำฝน
yòt′-nám-fǒn′
kapljica kiše


หิมะ
hì′-má′
snijeg


เกล็ดหิมะ
glèt′-hì′-má′
sniježna pahuljica


ตุ๊กตาหิมะ
dhóok′-gà′-dha-hì′-má′
snješko bijelić


ดาว
dao
zvijezda


ฟ้าร้อง
fá-ráwng
oluja


น้ำท่วมฉับพลัน
nám-tûam-chàp′-plan′
olujni talasi


พระอาทิตย์
prá′-a-tít′
sunce


แสงแดด
sæ̌ng-dæ̀t
sunčev zrak


พระอาทิตย์ตก
prá′-a-tít′-dhòk′
zalazak sunca


เครื่องวัดอุณหภูมิ
krêuang-wát′-oon′-hà′-poom
termometar


พายุฝนฟ้าคะนอง
pa-yóo′-fǒn′-fá-ká′-nawng
nevrijeme


พลบค่ำ
plóp′-kâm′
suton


สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt
vrijeme


สภาพเปียก
sà′-pâp-bhìak
mokri uvjeti


ลม
lom′
vjetar