Musica - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
la fisarmonica


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
la balalaika


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
la banda


แบนโจ
bæn-joh
il banjo


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
il clarinetto


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
il concerto


กลอง
glawng
il tamburo


กลอง
glawng
la batteria


ขลุ่ย
klùy′
il flauto


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
il pianoforte a coda


กีต้าร์
gee-dhâ
la chitarra


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
la sala


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
la tastiera


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
l'armonica a bocca


เพลง
playng
la musica


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
il leggio


ตัวโน้ต
dhua-nót
la nota


ออร์แกน
aw-gæn
l'organo


เปียโน
bhia-noh
il pianoforte


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
il sassofono


นักร้อง
nák′-ráwng
il cantante


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
la corda


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
la tromba


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
il trombettista


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
il violino


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
la custodia del violino


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
lo xilofono