Music - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
accordion


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
balalaika


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
band


แบนโจ
bæn-joh
banjo


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
clarinet


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
concert


กลอง
glawng
drum


กลอง
glawng
drums


ขลุ่ย
klùy′
flute


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
grand piano


กีต้าร์
gee-dhâ
guitar


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
hall


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
keyboard


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
mouth organ


เพลง
playng
music


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
music stand


ตัวโน้ต
dhua-nót
note


ออร์แกน
aw-gæn
organ


เปียโน
bhia-noh
piano


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
saxophone


นักร้อง
nák′-ráwng
singer


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
string


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
trumpet


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
trumpeter


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
violin


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
violin case


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
xylophone