సంగీతం - เพลง


หีบเพลง
hèep-playng
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


กีตาร์บาลาไลก้า
gee-dha-ba-la-lai′-gâ
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


วงดนตรี
wong′-don′-dhree
మేళము


แบนโจ
bæn-joh
బాంజో


คลาริเน็ต
kla-rí′-nét′
సన్నాయి వాయిద్యం


คอนเสิร์ต
kawn-sèr̶t
కచ్చేరి


กลอง
glawng
డ్రమ్


กลอง
glawng
డ్రమ్ములు


ขลุ่ย
klùy′
వేణువు


แกรนด์เปียโน
græn-bhia-noh
గ్రాండ్ పియానో


กีต้าร์
gee-dhâ
గిటార్


หอประชุม
hàwp-rá′-choom′
సభా మందిరం


คีย์บอร์ด
kee-bàwd
కీబోర్డ్


หีบเพลงปาก
hèep-playng-bhàk
నోటితో ఊదు వాద్యము


เพลง
playng
సంగీతం


ขาตั้งโน้ตเพลง
kǎ-dhâng′-nót-playng
మ్యూజిక్ స్టాండ్


ตัวโน้ต
dhua-nót
సూచన


ออร์แกน
aw-gæn
అవయవము


เปียโน
bhia-noh
పియానో


แซกโซโฟน
sæ̂k-soh-fon
శాక్సోఫోను


นักร้อง
nák′-ráwng
గాయకుడు


เครื่องสาย
krêuang-sǎi
తీగ


ทรัมเป็ต
tram′-bhèt′
గాలి వాద్యము


ผู้เป่าทรัมเปต
pôo-bhào′-tá′-ram′-bhàyt
కొమ్ము ఊదువాడు


ไวโอลิน
wai′-oh-lin′
వాయులీనము


กล่องไวโอลิน
glàwng-wai′-oh-lin′
వాయులీనపు పెట్టె


ระนาดฝรั่ง
rá′-nât-fà′-ràng′
జల తరంగిణి