Λεξιλόγιο

Επιλέξτε την κατηγορία που θέλετε να μάθετε

Πήγαινε πίσω

Sentimentos

Συναισθήματα

Animais

Ζώα

Desportos

Αθλητισμός

Música

Μουσική

Escritório

Γραφείο

Bebidas

Ποτά

Pessoas

Άνθρωποι

Tempo

Ώρα

Ambiente

Περιβάλλον

Embalagem

Συσκευασία

Ferramentas

Εργαλεία

Tráfego

Κυκλοφορία

Frutas

Φρούτα

Lazer

Ελεύθερος χρόνος

Militar

Στρατιωτικά

Roupa

Ενδύματα

Comunicação

Επικοινωνία

Tecnologia

Τεχνολογία

Alojamento

Διαμέρισμα

Alimentação

Διατροφή

Profissões

Επαγγέλματα

Legumes

Λαχανικά

Objetos

Αντικείμενα

Educação

Εκπαίδευση

Corpo

Σώμα

Natureza

Φύση

Finanças

Οικονομικά

Mobiliário

Επίπλωση

Religião

Θρησκεία

Plantas

Φυτά

Termos abstratos

Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Aparelhos de cozinha

Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Materiais

Υλικά

Saúde

Υγεία

Carro

Αυτοκίνητο

Artes

Τέχνες

Cidade

Πόλη

Meteorologia

Καιρός

Compras

Ψώνια

Arquitetura

Αρχιτεκτονική

Animais de grande porte

Μεγάλα ζώα

Pequenos animais

Μικρά ζώα