Πήγαινε πίσω

Осећаји
Osećaji
Συναισθήματα

Животиње
Životinje
Ζώα

Спорт
Sport
Αθλητισμός

Музика
Muzika
Μουσική

Канцеларија
Kancelarija
Γραφείο

Пића
Pića
Ποτά

Људи
Ljudi
Άνθρωποι

Bреме
Breme
Ώρα

Животна средина
Životna sredina
Περιβάλλον

Паковање
Pakovanje
Συσκευασία

Алат
Alat
Εργαλεία

Саобраћај
Saobraćaj
Κυκλοφορία

Bоће
Boće
Φρούτα

Слободно време
Slobodno vreme
Ελεύθερος χρόνος

Bојска
Bojska
Στρατιωτικά

Одећа
Odeća
Ενδύματα

Комуникација
Komunikacija
Επικοινωνία

Техника
Tehnika
Τεχνολογία

Стан
Stan
Διαμέρισμα

Храна
Hrana
Διατροφή

Занимања
Zanimanja
Επαγγέλματα

Поврће
Povrće
Λαχανικά

Предмети
Predmeti
Αντικείμενα

Образовање
Obrazovanje
Εκπαίδευση

Тело
Telo
Σώμα

Природа
Priroda
Φύση

Финансије
Finansije
Οικονομικά

Намештај
Nameštaj
Επίπλωση

Вера
Vera
Θρησκεία

Биљке
Biljke
Φυτά

Апстрактни појмови
Apstraktni pojmovi
Ανεικονικοί / Αφηρημένοι όροι

Кухињски уређаји
Kuhinjski uređaji
Ηλεκτρικές συσκευές κουζίνας

Материјали
Materijali
Υλικά

Здравље
Zdravlje
Υγεία

Аутомобил
Automobil
Αυτοκίνητο

Уметности
Umetnosti
Τέχνες

Град
Grad
Πόλη

Време
Vreme
Καιρός

Куповина
Kupovina
Ψώνια

Архитектура
Arhitektura
Αρχιτεκτονική

Велике животиње
Velike životinje
Μεγάλα ζώα

Мале животиње
Male životinje
Μικρά ζώα

Πήγαινε πίσω