אוצר מילים

Choose the category you want to learn

תחזור

Sentimentos

‫רגשות

Animais

‫בעלי חיים

Desportos

‫ספורט

Música

‫מוסיקה

Escritório

‫משרד

Bebidas

‫משקאות

Pessoas

‫אנשים

Tempo

‫זמן

Ambiente

‫סביבה

Embalagem

‫אריזות

Ferramentas

‫כלים

Tráfego

‫תנועה

Frutas

‫פירות

Lazer

‫פנאי

Militar

‫צבא

Roupa

‫לבוש

Comunicação

‫תקשורת

Tecnologia

‫טכנולוגיה

Alojamento

‫דירה

Alimentação

‫מזון

Profissões

‫מקצועות

Legumes

‫ירקות

Objetos

‫חפצים

Educação

‫השכלה

Corpo

‫גוף

Natureza

‫טבע

Finanças

‫כספים

Mobiliário

‫רהיטים

Religião

‫דת

Plantas

‫צמחים

Termos abstratos

‫מונחים מופשטים

Aparelhos de cozinha

‫מכשירי מטבח

Materiais

‫חומרים

Saúde

‫בריאות

Carro

‫מכונית

Artes

‫אומנות

Cidade

‫עיר

Meteorologia

‫מזג אויר

Compras

‫קניות

Arquitetura

‫ארכיטקטורה

Animais de grande porte

‫בעלי חיים גדולים

Pequenos animais

‫בעלי חיים קטנים

תחזור