చిన్న జంతువులు - 小动物


蚂蚁
mǎyǐ
చీమ


甲虫
jiǎchóng
చొచ్చుకు వచ్చినniǎo
పక్షి


鸟笼
niǎo lóng
పక్షి పంజరం


禽舍
qín shě
పక్షి గూడు


大黄蜂
dà huángfēng
బంబుల్ ఈగ


蝴蝶
húdié
సీతాకోకచిలుక


毛毛虫
máomao chóng
గొంగళి పురుగు


蜈蚣
wúgōng
శతపాదులుxiè
జత కొండిలు ఉన్న ఒక సముద్ర పీత


苍蝇
cāngyíng
ఈగ


青蛙
qīngwā
కప్ప


金鱼
jīnyú
బంగారు చేప


蚱蜢
zhàměng
మిడత


豚鼠
túnshǔ
గినియా పంది


仓鼠
cāngshǔ
సీమ ఎలుక


刺猬
cìwèi
ముళ్ల పంది


蜂鸟
fēngniǎo
హమ్మింగ్ పక్షి


鬣蜥
liè xī
ఉడుము


昆虫
kūnchóng
కీటకము


水母
shuǐmǔ
జెల్లీ చేప


小猫
xiǎo māo
పిల్లి పిల్ల


瓢虫
piáo chóng
నల్లి


蜥蜴
xīyì
బల్లిshī
పేను


土拨鼠
tǔ bō shǔ
పందికొక్కు వంటి జంతువు


蚊子
wén zi
దోమshǔ
ఎలుక


牡蛎
mǔlì
ఆయిస్టర్


蝎子
xiēzi
తేలు


海马
hǎimǎ
సముద్రపు గుర్రము


贝类
bèi lèi
గుల్లxiā
రొయ్య చేప


蜘蛛
zhīzhū
సాలీడు


蜘蛛网
zhīzhū wǎng
సాలీడు జాలము


海星
hǎixīng
తార చేప


黄蜂
huángfēng
కందిరీగ