పెద్ద జంతువులు - 大动物


短吻鳄
duǎn wěn è
పెద్ద మొసలి


鹿角
lùjiǎo
దుప్పి కొమ్ములు


狒狒
fèifèi
బబూన్xióng
ఎలుగుబంటి


水牛
shuǐniú
గేదె


骆驼
luòtuó
ఒంటె


猎豹
lièbào
చిరుత


母牛
mǔ niú
గోవు


鳄鱼
èyú
మొసలి


恐龙
kǒnglóng
డైనోసార్
గాడిదlóng
డ్రాగన్


大象
dà xiàng
ఏనుగు


长颈鹿
chángjǐnglù
జిరాఫీ


大猩猩
dà xīngxīng
గొరిల్లా


河马
hémǎ
హిప్పో
గుర్రము


袋鼠
dàishǔ
కంగారూbào
చిఱుతపులి


狮子
shīzi
సింహము


美洲驼
měizhōu tuó
ఒక విధమైన ఒంటె


猞猁
shē lì
శివంగి


怪物
guàiwù
భూతము


驼鹿
tuólù
దుప్పి


鸵鸟
tuóniǎo
నిప్పుకోడి


熊猫
xióngmāo
పెద్ద జంతువుzhū
పంది


北极熊
běijíxióng
ధ్రువ ఎలుగుబంటి


美洲狮
měizhōu shī
చిరుతపులి


犀牛
xīniú
రైనో


雄鹿
xióng lù
మగ జింక


老虎
lǎohǔ
పులి


海象
hǎixiàng
నీటి గుర్రము


野马
yěmǎ
అడవి గుర్రం


斑马
bānmǎ
చారల గుర్రము