పదజాలం

కళాత్మకత» 建筑

games images

建筑
jiànzhú
శిల్పకళ

games images

竞技场
jìngjì chǎng
కార్యక్షేత్రం

games images

谷仓
gǔ cāng
గాదె

games images

巴洛克
bāluòkè
శిల్పకళాశైలి

games images

积木
jīmù
బ్లాకు

games images

砖房
zhuān fáng
ఇటుకల ఇల్లు

games images

qiáo
వంతెన

games images

建筑物
jiànzhú wù
భవనము

games images

宫殿
gōngdiàn
కోట

games images

大教堂
dà jiàotáng
కేథడ్రాల్

games images

zhù
కాలమ్

games images

施工现场
shīgōng xiànchǎng
నిర్మాణ స్థలం

games images

圆屋顶
yuán wūdǐng
గుమ్మటపు కప్పు

games images

建筑物表面
jiànzhú wù biǎomiàn
ప్రవేశద్వారం

games images

足球场
zúqiú chǎng
ఫుట్ బాల్ స్టేడియం

games images

城堡
chéngbǎo
కోట

games images

山墙
shānqiáng
గోడపై త్రికోణాకారపు భాగము

games images

mén
ప్రవేశద్వారము

games images

半木结构的房子
bàn mù jiégòu de fángzi
సగం కలపతో నిర్మించిన ఇల్లు

games images

灯塔
dēngtǎ
లైట్ హౌస్

games images

艺术建筑
yìshù jiànzhú
పురాతన స్మారక చిహ్నము

games images

清真寺
qīngzhēnsì
ముస్లింల ప్రార్ధనా మందిరము

games images

丰碑
fēngbēi
కింద నాలుగు పక్కలనుండి కూచిగా పైకి పోయే స్తంభం

games images

办公楼
bàngōng lóu
కార్యాలయ భవనము

games images

屋顶
wū dǐng
ఇంటి పైకప్పు

games images

废墟
fèixū
శిథిలము

games images

脚手架
jiǎoshǒujià
మంచె

games images

摩天大楼
mótiān dàlóu
ఆకాశహర్మం

games images

吊桥
diàoqiáo
వేలాడే వంతెన

games images

瓷砖
cízhuān
చదరపు పెంకు