కళలు - 艺术


掌声
zhǎngshēng
ప్రశంస


艺术
yìshù
కళ


鞠躬
jūgōng
విల్లుshuā
బ్రష్


图画本
túhuà běn
కలరింగ్ పుస్తకము


女跳舞者
nǚ tiàowǔ zhě
నర్తకి


绘图
huìtú
డ్రాయింగ్


画廊
huàláng
గ్యాలరీ


玻璃窗
bōlí chuāng
గాజు కిటికీ


涂鸦
túyā
గ్రాఫిటీ


手工艺品
shǒu gōngyìpǐn
హస్తకళ


马赛克
mǎsàikè
మొజాయిక్


壁画
bìhuà
కుడ్య చిత్రము


博物馆
bówùguǎn
వస్తు ప్రదర్శన శాల


演出
yǎnchū
పనితీరు


图片
túpiàn
బొమ్మshī
పద్యము


雕塑
diāosù
శిల్పము
పాట


雕像
diāoxiàng
ప్రతిమ


水彩颜料
shuǐcǎi yánliào
నీటి రంగు