సామగ్రి - 材料


黄铜
huáng tóng
ఇత్తడి


水泥
shuǐní
సిమెంటు


陶瓷
táocí
పింగాణీ


抹布
mābù
వస్త్రము
వస్త్రము


棉花
miánhuā
ప్రత్తి


水晶
shuǐjīng
స్ఫటికము


污垢
wūgòu
మురికి


胶水
jiāoshuǐ
జిగురు


皮革
pígé
బాగు చేసిన తోలు


金属
jīnshǔ
లోహముyóu
చమురుfěn
పొడిyán
ఉప్పుshā
ఇసుక


废铁
fèi tiě
చెత్తyín
వెండి


石头
shítou
రాయి


秸秆
jiēgǎn
తృణము


木材
mùcái
కొయ్య


羊毛
yángmáo
ఉన్ని