మతము - 宗教


复活节
fùhuó jié
ఈస్టర్ పక్షి


复活节彩蛋
fùhuó jié cǎidàn
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


天使
tiānshǐ
దేవదూతzhōng
గంట


圣经
shèngjīng
బైబిలు


主教
zhǔjiào
మతగురువు


祝福
zhùfú
దీవెన


佛教
fójiào
బౌద్ధమతం


基督教
jī dū jiào
క్రైస్తవ మతం


圣诞礼物
shèngdàn lǐwù
క్రిస్మస్ బహుమతి


圣诞树
shèngdànshù
క్రిస్మస్ చెట్టు


教会
jiàohuì
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


棺材
guāncai
శవపేటిక


作品
zuòpǐn
సృష్టి


十字架
shízìjià
సిలువ బొమ్మ


魔鬼
móguǐ
దయ్యముshén
దేవుడు


印度教
yìndùjiào
హిందూమతము


伊斯兰教
yīsīlán jiào
ఇస్లామ్ మతము


犹太教
yóutàijiào
యూదు మతము


冥想
míngxiǎng
ధ్యానము


木乃伊
mùnǎiyī
తల్లి


穆斯林
mùsīlín
మహమ్మదీయులు


教皇
jiàohuáng
మతాధికారి


祈祷
qídǎo
ప్రార్థన


牧师
mùshī
పూజారి


宗教
zōngjiào
మతము


礼拜
lǐbài
సేవ


犹太教堂
yóutài jiàotáng
యూదుల ప్రార్థనాలయము


寺庙
sìmiào
ఆలయము
సమాధి