విద్య - 教育


考古学
kǎogǔ xué
పురాతత్వ శాస్త్రం


原子
yuánzǐ
అణువు


黑板
hēibǎn
బోర్డు


计算
jìsuàn
లెక్కింపు


计算器
jìsuàn qì
గణన యంత్రము


证书
zhèngshū
ధృవీకరణ పత్రం


粉笔
fěnbǐ
సుద్దbān
తరగతి


圆规
yuánguī
అయస్కాంత వృత్తము


指南针
zhǐnánzhēn
ఆవరణ, చుట్టబడిన


国家
guójiā
దేశము


课程
kèchéng
కోర్సు


文凭
wénpíng
అధికార పత్రము


方位
fāngwèi
దిశ


教育
jiàoyù
విద్య


滤色器
lǜ sè qì
వడపోత


公式
gōngshì
సూత్రము


地理
dìlǐ
భూగోళ శాస్త్రము


语法
yǔfǎ
వ్యాకరణము


知识
zhīshì
జ్ఞానము


语言
yǔyán
భాష


课程
kèchéng
పాఠము


图书馆
túshū guǎn
గ్రంధాలయము


文献
wénxiàn
సాహిత్యము


数学
shùxué
గణితము


显微镜
xiǎnwéijìng
సూక్ష్మదర్శిని


数字
shùzì
సంఖ్య


号码
hàomǎ
సంఖ్య


压力
yālì
ఒత్తిడి


棱镜
léngjìng
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము


教授
jiàoshòu
ఆచార్యుడు


金字塔
jīnzìtǎ
పిరమిడ్


放射性
fàngshèxìng
ధార్మికత చర్యchēng
పొలుసులు


空间
kōngjiān
అంతరిక్షము


统计
tǒngjì
గణాంకాలు


研究
yánjiū
అధ్యయనాలు


音节
yīnjié
అక్షరాంశముbiǎo
పట్టిక; మేజా


翻译
fānyì
అనువాదము


三角形
sānjiǎoxíng
త్రిభుజము


变音
biàn yīn
ఊమ్ లాయుట్


大学
dàxué
విశ్వవిద్యాలయము


世界地图
shìjiè dìtú
ప్రపంచ పటము