ప్యాకేజింగ్ - 包装


铝箔
lǚbó
అల్యూమినియపు మడతtǒng
పీపా


篮子
lánzi
బుట్ట


瓶子
píngzi
సీసా


盒子
hézi
పెట్టె


一盒巧克力
yī hé qiǎokèlì
చాక్లెట్లు ఉంచు పెట్టె


纸板
zhǐbǎn
మందమైన అట్ట


东西
dōngxī
విషయము


箱子
xiāngzi
గుడ్లు తరలించేందుకు ఉపయోగించే ట్రే


信封
xìnfēng
కవరుjié
ముడి


金属盒
jīnshǔ hé
లోహపు పెట్టె


油桶
yóu tǒng
చమురు డ్రమ్


包装
bāozhuāng
ప్యాకేజింగ్


纸张
zhǐzhāng
కాగితము


纸袋
zhǐdài
కాగితపు సంచీ


塑料
sùliào
ప్లాస్టిక్


盒/罐
hé/guàn
డబ్బా/క్యాను


手提袋
shǒutí dài
టోట్ బ్యాగ్


葡萄酒桶
pútáojiǔ tǒng
మద్యపు పీపా


葡萄酒瓶
pútáojiǔ píng
మద్యము సీసా


木箱
mù xiāng
చెక్క పెట్టె