పదజాలం

పర్యావరణము» 环境

games images

农业
nóngyè
వ్యవసాయము

games images

空气污染
kōngqì wūrǎn
వాయు కాలుష్యము

games images

蚁丘
yǐ qiū
చీమల పుట్ట

games images

运河
yùnhé
కాలువ

games images

海岸
hǎi'àn
సముద్ర తీరము

games images

大陆
dàlù
ఖండము

games images

小河
xiǎohé
చిన్న సముద్ర పాయ

games images

水坝
shuǐbà
ఆనకట్ట

games images

沙漠
shāmò
ఎడారి

games images

沙丘
shāqiū
ఇసుకమేట

games images

田地
tiándì
క్షేత్రము

games images

森林
sēnlín
అడవి

games images

冰川
bīng chuān
హిమానీనదము

games images

荒地
huāngdì
బీడు భూమి

games images

岛上
dǎo shàng
ద్వీపము

games images

热带丛林
rèdài cónglín
అడవి

games images

风景
fēngjǐng
ప్రకృతి దృశ్యం

games images

丛山
cóngshān
పర్వతాలు

games images

自然公园
zìrán gōngyuán
ప్రకృతి వనము

games images

高峰
gāofēng
శిఖరము

games images

duī
కుప్ప

games images

抗议游行
kàngyì yóuxíng
నిరసన ర్యాలీ

games images

回收
huíshōu
రీసైక్లింగ్

games images

hǎi
సముద్రము

games images

烟雾
yānwù
పొగ

games images

葡萄园
pútáo yuán
వైన్ యార్డ్

games images

火山
huǒshān
అగ్నిపర్వతము

games images

废物
fèiwù
వ్యర్థపదార్థము

games images

水位
shuǐwèi
నీటి మట్టము