పదజాలం

సమయము» 时间

games images

闹钟
nàozhōng
అలారం గడియారము

games images

古代
gǔdài
పురాతన చరిత్ర

games images

古董
gǔdǒng
పురావస్తువు

games images

记事日历
jìshì rìlì
నియామక పుస్తకం

games images

秋季
qiūjì
శరదృతువు / పతనం

games images

休息
xiūxí
విరామము

games images

日历
rìlì
క్యాలెండర్

games images

世纪
shìjì
శతాబ్దము

games images

时钟
shízhōng
గడియారము

games images

喝咖啡休息
hē kāfēi xiūxí
కాఫీ విరామము

games images

日期
rìqí
తేదీ

games images

电子表
diànzǐ biǎo
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం

games images

月食
yuè shí
గ్రహణము

games images

结束
jiéshù
ముగింపు

games images

未来
wèilái
భవిష్యత్తు

games images

历史
lìshǐ
చరిత్ర

games images

沙钟
shā zhōng
ఇసుక గడియారము

games images

中世纪
zhōngshìjì
మధ్య యుగము

games images

yuè
నెల

games images

早晨
zǎochén
ఉదయము

games images

过去
guòqù
గతము

games images

怀表
huáibiǎo
జేబు గడియారము

games images

正点
zhèngdiǎn
సమయపాలన

games images

匆忙
cōngmáng
సమ్మర్దము

games images

季节
jìjié
ఋతువులు

games images

春天
chūntiān
వసంత ఋతువు

games images

日晷
rìguǐ
ధూపఘంటము

games images

日出
rì chū
సూర్యోదయము

games images

夕阳
xīyáng
సూర్యాస్తమయము

games images

时间
shíjiān
సమయము

games images

时间
shíjiān
సమయము

games images

等候时间
děnghòu shíjiān
వేచియుండు సమయము

games images

周末
zhōumò
వారాంతము

games images

一年
yī nián
సంవత్సరము