సమయము - 时间


闹钟
nàozhōng
అలారం గడియారము


古代
gǔdài
పురాతన చరిత్ర


古董
gǔdǒng
పురావస్తువు


记事日历
jìshì rìlì
నియామక పుస్తకం


秋季
qiūjì
శరదృతువు / పతనం


休息
xiūxí
విరామము


日历
rìlì
క్యాలెండర్


世纪
shìjì
శతాబ్దము


时钟
shízhōng
గడియారము


喝咖啡休息
hē kāfēi xiūxí
కాఫీ విరామము


日期
rìqí
తేదీ


电子表
diànzǐ biǎo
అంకెలతో సమయాన్ని తెలిపే గడియారం


月食
yuè shí
గ్రహణము


结束
jiéshù
ముగింపు


未来
wèilái
భవిష్యత్తు


历史
lìshǐ
చరిత్ర


沙钟
shā zhōng
ఇసుక గడియారము


中世纪
zhōngshìjì
మధ్య యుగముyuè
నెల


早晨
zǎochén
ఉదయము


过去
guòqù
గతము


怀表
huáibiǎo
జేబు గడియారము


正点
zhèngdiǎn
సమయపాలన


匆忙
cōngmáng
సమ్మర్దము


季节
jìjié
ఋతువులు


春天
chūntiān
వసంత ఋతువు


日晷
rìguǐ
ధూపఘంటము


日出
rì chū
సూర్యోదయము


夕阳
xīyáng
సూర్యాస్తమయము


时间
shíjiān
సమయము


时间
shíjiān
సమయము


等候时间
děnghòu shíjiān
వేచియుండు సమయము


周末
zhōumò
వారాంతము


一年
yī nián
సంవత్సరము