కార్యాలయము - 办公室


圆珠笔
yuánzhūbǐ
బాల్ పెన్


休息
xiūxí
విరామం


公文包
gōngwén bāo
బ్రీఫ్ కేస్


颜色笔
yánsè bǐ
రంగు వేయు పెన్సిల్


会议
huìyì
సమావేశం


会议室
huìyì shì
సమావేశపు గది


副本
fùběn
నకలు


通讯录
tōngxùn lù
డైరెక్టరీ


文件夹
wénjiàn jiā
దస్త్రము


文件柜
wénjiàn guì
దస్త్రములుంచు స్థలము


钢笔
gāngbǐ
ఫౌంటెన్ పెన్


信匣
xìn xiá
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


标记笔
biāojì bǐ
గుర్తు వేయు పేనా


笔记本
bǐjìběn
నోటు పుస్తకము


记事卡片
jìshì kǎpiàn
నోటు ప్యాడు


办公室
bàngōngshì
కార్యాలయము


办公椅
bàngōng yǐ
కార్యాలయపు కుర్చీ


加班
jiābān
అధిక సమయం


回形针
huíxíngzhēn
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


铅笔
qiānbǐ
పెన్సిల్


打孔器
dǎ kǒng qì
పిడికిలి గ్రుద్దు


保险箱
bǎoxiǎnxiāng
సురక్షితము


卷笔刀
juàn bǐ dāo
మొన చేయు పరికరము


碎纸
suì zhǐ
పేలికలుగా కాగితం


碎纸机
suì zhǐ jī
తునకలు చేయునది


螺旋装订
luóxuán zhuāngdìng
మురి బైండింగ్


订书钉
dìng shū dīng
కొంకి


订书机
dìng shū jī
కొక్కెము వేయు పరికరము


打字机
dǎzìjī
టైపురైటర్ యంత్రము


工作场所
gōngzuò chǎngsuǒ
కార్యస్థానము