సంగీతం - 音乐


手风琴
shǒufēngqín
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము


巴拉莱卡琴
bā lā láikǎ qín
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము


乐队
yuèduì
మేళము


班卓琴
bān zhuō qín
బాంజో


单簧管
dānhuángguǎn
సన్నాయి వాయిద్యం


演唱会
yǎnchàng huì
కచ్చేరి
డ్రమ్


打击乐器
dǎjí yuèqì
డ్రమ్ములు


长笛
chángdí
వేణువు


大钢琴
dà gāngqín
గ్రాండ్ పియానో


吉他
jítā
గిటార్


礼堂
lǐtáng
సభా మందిరం


电子琴
diànzǐqín
కీబోర్డ్


口风琴
kǒu fēngqín
నోటితో ఊదు వాద్యము


乐谱
yuèpǔ
సంగీతం


乐谱架
yuèpǔ jià
మ్యూజిక్ స్టాండ్


音符
yīnfú
సూచన


管风琴
guǎnfēngqín
అవయవము


钢琴
gāngqín
పియానో


萨克斯风
sàkèsī fēng
శాక్సోఫోను


歌手
gēshǒu
గాయకుడుxián
తీగ


小号
xiǎo hào
గాలి వాద్యము


号手
hào shǒu
కొమ్ము ఊదువాడు


小提琴
xiǎotíqín
వాయులీనము


小提琴盒
xiǎotíqín hé
వాయులీనపు పెట్టె


木琴
mùqín
జల తరంగిణి