జంతువులు - 动物


德国牧羊犬
déguó mùyáng quǎn
జర్మన్ షెపర్డ్


动物
dòngwù
జంతువు


鸟嘴
niǎo zuǐ
పక్షిముక్కు


海狸
hǎilí
ఉభయచరముyǎo
కాటు


野猪
yězhū
మగ పందిlóng
పంజరము


小牛
xiǎo niú
కోడెదూడmāo
పిల్లి


小鸡
xiǎo jī
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల
కోడి


鹿

జింకgǒu
కుక్క


海豚
hǎitún
తిమింగలము


鸭子
yāzi
బాతు


老鹰
lǎoyīng
గరుడపక్షి


羽毛
yǔmáo
ఈక


火烈鸟
huǒ liè niǎo
రాజహంస


小马驹
xiǎo mǎ jū
గాడిదపిల్ల


食物
shíwù
ఆహారము


狐狸
húlí
నక్క


山羊
shānyáng
మేకé
హంస
కుందేలు


母鸡
mǔ jī
ఆడకోడి


苍鹭
cāng lù
నారాయణపక్షిjiǎo
కొమ్ము


马蹄铁
mǎtítiě
గుర్రపు నాడా


羔羊
gāoyáng
గొఱ్ఱె పిల్ల


拴狗带
shuān gǒu dài
వేటగాడు


龙虾
lóngxiā
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


动物爱好者
dòngwù àihào zhě
జంతువుల ప్రేమ


猴子
hóuzi
కోతి


口套
kǒu tào
తుపాకీ గొట్టముcháo
పక్షిగూడు


猫头鹰
māotóuyīng
గుడ్ల గూబ


鹦鹉
yīngwǔ
శుకము


孔雀
kǒngquè
నెమలి


鹈鹕
tí hú
గూడకొంగ


企鹅
qì'é
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


宠物
chǒngwù
పెంపుడు జంతువు


鸽子
gēzi
పావురము


家兔
jiā tù
కుందేలు


公鸡
gōngjī
పుంజు


海狮
hǎishī
సముద్ర సింహము


海鸥
hǎi'ōu
సముద్రపు కాకి


海豹
hǎibào
ఉభయచరముyáng
గొర్రెshé
పాము
కొంగ


天鹅
tiān'é
హంస


鳟鱼
zūn yú
జల్ల చేప


火鸡
huǒ jī
సీమ కోడి


乌龟
wūguī
సముద్రపు తాబేలు


秃鹫
tūjiù
రాబందుláng
తోడేలు