కార్యాలయము - Ofis


tükenmez kalem
బాల్ పెన్


mola
విరామం


evrak çantası
బ్రీఫ్ కేస్


boyama kalemi
రంగు వేయు పెన్సిల్


konferans
సమావేశం


konferans salonu
సమావేశపు గది


kopya
నకలు


dizin
డైరెక్టరీ


dosya
దస్త్రము


dosya dolabı
దస్త్రములుంచు స్థలము


dolma kalem
ఫౌంటెన్ పెన్


mektup kutusu
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


işaretleyici
గుర్తు వేయు పేనా


defter
నోటు పుస్తకము


bloknot
నోటు ప్యాడు


ofis
కార్యాలయము


ofis koltuğu
కార్యాలయపు కుర్చీ


fazla mesai
అధిక సమయం


ataş
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


kalem
పెన్సిల్


delgeç
పిడికిలి గ్రుద్దు


kasa
సురక్షితము


kalemtıraş
మొన చేయు పరికరము


parçalanmış kağıt
పేలికలుగా కాగితం


parçalayıcı
తునకలు చేయునది


spiral cilt
మురి బైండింగ్


zımba
కొంకి


zımba
కొక్కెము వేయు పరికరము


daktilo
టైపురైటర్ యంత్రము


iş yeri
కార్యస్థానము