సారాంశ నిబంధనలు - ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


ምምሕዳር
mimiḥidari
పరిపాలన


ምውዕዋዓዊ መልእኽቲ
miwi‘iwa‘awī meli’iẖitī
ప్రకటనలు


ፍላጻዊ መሐበሪ ኣንፈት
filats’awī meḥāberī anifeti
బాణము


ምእጋድ
mi’igadi
నిషేధము


ቅዋሚ ሞያ
k’iwamī moya
కెరీర్


ማእከል
ma’ikeli
కేంద్రము


ምርጫ
mirich’a
ఎంపిక


ምትሕብባር
mitiḥibibari
సహకారము


ሕብሪ
ḥibirī
రంగు


ርክብ
rikibi
పరిచయము


ሓደጋ
ḥadega
అపాయము


ወግዓዊ ኣዋጅ ፍቕሪ
wegi‘awī awaji fiḵ’irī
ప్రేమ ప్రకటన


ምንቍልቋል
minik’wilik’wali
తిరోగమనము


ትርጉማዊ መግለጺ
tirigumawī megilets’ī
నిర్వచనము


ፍልልይ
fililiyi
వ్యత్యాసము


ግድል/ጸገም
gidili/ts’egemi
కష్టము


ኣንፈት
anifeti
దిశ


ርኽበት
riẖibeti
అన్వేషణ


ምምዝባል
mimizibali
రుగ్మత


ርሕቀት
riḥik’eti
దూరము


ፍልልይ ኣቀማምጣ ወይ ኣድራሻ
fililiyi ak’emamit’a weyi adirasha
దూరము


ብዙሕነት
bizuḥineti
వైవిధ్యము


ጻዕሪ
ts’a‘irī
కృషి


ቦታዊ ዳህሰሳ
botawī dahisesa
తరచి చూచుట


ምውዳቕ
miwidaḵ’i
పతనము


ድርኺታዊ ሓይሊ
diriẖītawī ḥayilī
శక్తి


ሃነን ዝብል ጨና
haneni zibili ch’ena
పరిమళము


ናጽነት
nats’ineti
స్వాతంత్ర్యము


ምትሃት
mitihati
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ


ፍርቂ
firik’ī
సగము


ብራኸኣዊ ንውሓት
biraẖe’awī niwiḥati
ఎత్తు


ሓገዝ
ḥagezi
సహాయము


መሕብኢ ቦታ
meḥibi’ī bota
దాగుకొను చోటు


ሃገረ-መበቆል
hagere-mebek’oli
స్వదేశము


ጽርየት
ts’iriyeti
పారిశుధ్యము


ሓሳባት
ḥasabati
ఆలోచన


ዕዋጀኣዊ ርእየት/ኣረኣእያ
‘iwaje’awī ri’iyeti/are’a’iya
భ్రమ


ኣእምሮኣዊ ስእሊ ናይ ምፍጣር ክእለት
a’imiro’awī si’ilī nayi mifit’ari ki’ileti
ఊహాగానము


ብልሒ ኣእምሮ
biliḥī a’imiro
గూఢచార


ዕድመ
‘idime
ఆహ్వానము


ፍትሒ
fitiḥī
న్యాయము


ብርሃን
birihani
కాంతి


ምጥማት
mit’imati
చూపు


ክሳራ/ምጕዳል
kisara/migwidali
నష్టము


ምጕላሕ
migwilaḥi
పెద్దదిగా చేయుట


ጌጋ
gēga
పొరపాటు


ቅትለት
k’itileti
హత్య


ሃገር
hageri
జాతి, దేశము


ብርቂነት
birik’īneti
నూతనత్వము


ኣማራጺ
amarats’ī
ఐచ్ఛికము


ትዕግስቲ
ti‘igisitī
ఓపికపట్టడము


ምውጣን
miwit’ani
ప్రణాళిక


ጸገም
ts’egemi
సమస్య


ምክልኻላዊ ውሕስነት
mikiliẖalawī wiḥisineti
రక్షణ


ንነጸብራቕ
ninets’ebiraḵ’i
ప్రతిబింబించు


ሪፓብሊክ
rīpabilīki
గణతంత్రరాజ్యము


ተኽእሎ ሓደጋ
teẖi’ilo ḥadega
ప్రమాదము


ውሕስነት
wiḥisineti
భద్రత


ምስጢር
misit’īri
రహస్యము


ጾታ
ts’ota
శృంగారము


ጽላሎት
ts’ilaloti
నీడ


ግዝፋዊ መጠን
gizifawī met’eni
పరిమాణము


ስምረት/ሓድነት
simireti/ḥadineti
ఐకమత్యము


ዓወት
‘aweti
విజయము


ደገፍ
degefi
మద్దతు


ያታ/ባህሊ
yata/bahilī
సంప్రదాయము


ክብደት
kibideti
బరువు