పదజాలం

సామాను» ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)

games images

ንኡስ-ጣውላ ዝለገቦ ሰድያ
ni’usi-t’awila zilegebo sediya
చేతులకుర్చీ

games images

ዓራት
‘arati
పరుపు

games images

መነጻጸፊ ዓራት
menets’ats’efī ‘arati
పరుపు సామగ్రి

games images

ከብሒ መጻሕፍቲ
kebiḥī mets’aḥifitī
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

ምንጻፍ
minits’afi
తివాచీ

games images

ሰድያ
sediya
కుర్చీ

games images

ብትሬቶታት ዝተሰርሐ ከብሒ ክዳውንቲ
bitirētotati ziteseriḥā kebiḥī kidawinitī
సొరుగుల అర

games images

ዓራት ቈልዓ
‘arati k’oli‘a
ఊయల

games images

ኣርማድዮ
arimadiyo
అల్మరా

games images

ናይ ማእከል ገዛ መጋረጃ
nayi ma’ikeli geza megareja
తెర

games images

ናይ መስኮት መጋረጃ/ተንዲኒ
nayi mesikoti megareja/tenidīnī
పరదా

games images

ጣውላ
t’awila
ఒక బల్ల

games images

ቨንቲላቶረ
venitīlatore
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

ምንጻፍ
minits’afi
చాప

games images

ዓራታዊ መጻወቲ ህጻን
‘aratawī mets’awetī hits’ani
ఆట కలము

games images

ሰለል ዝብል ሰድያ
seleli zibili sediya
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

ብኮድ ዝዕጾ ሓጺናዊ መቐመጢ ገንዘብ
bikodi zi‘its’o ḥats’īnawī meḵ’emet’ī genizebi
భద్రమైన

games images

ኮፍ መበሊ
kofi mebelī
సీటు

games images

ከብሒ
kebiḥī
అర

games images

ተወሳኺ ንኡስ-ጣውላ
tewesaẖī ni’usi-t’awila
ప్రక్క మేజా

games images

ሶፋ
sofa
సోఫా

games images

ብጣውላ ዝተሰርሐ ክባዊ መንበር
bit’awila ziteseriḥā kibawī meniberi
బల్ల/పీట

games images

ጣውላ
t’awila
మేజా బల్ల

games images

ናይ ኮሞዲኖ መብራህቲ
nayi komodīno mebirahitī
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

መትሓዚ ጓሓፍ
metiḥazī gwaḥafi
చెత్తకాగితాల బుట్ట