విద్య - ትምህርቲ


ስነ ጥንቲ
sine t’initī
పురాతత్వ శాస్త్రం


ኣቶም
atomi
అణువు


ሰሌዳ
selēda
బోర్డు


ቀመር
k’emeri
లెక్కింపు


ቀማሪት ማሽን
k’emarīti mashini
గణన యంత్రము


ወረቐት ምስክር
wereḵ’eti misikiri
ధృవీకరణ పత్రం


ኩርሽ
kurishi
సుద్ద


ናይ ትምህርቲ ክፍሊ
nayi timihiritī kifilī
తరగతి


መኽበቢት ኮምፓስ
meẖibebīti komipasi
అయస్కాంత వృత్తము


ብሶላ
bisola
ఆవరణ, చుట్టబడిన


ሃገር
hageri
దేశము


ስልጠና
silit’ena
కోర్సు


ዲፕሎማ
dīpiloma
అధికార పత్రము


ኣንፈት
anifeti
దిశ


ትምህርቲ
timihiritī
విద్య


ፊልትሮ
fīlitiro
వడపోత


ቀመራዊ መምርሒ
k’emerawī memiriḥī
సూత్రము


ጂኦግራፊ
jī’ogirafī
భూగోళ శాస్త్రము


ሰዋስው
sewasiwi
వ్యాకరణము


ፍልጠት
filit’eti
జ్ఞానము


ቋንቋ
k’wanik’wa
భాష


ክፍለ ትምህርቲ
kifile timihiritī
పాఠము


ቤት-ንባብ
bēti-nibabi
గ్రంధాలయము


ስነ-ጽሑፍ
sine-ts’iḥufi
సాహిత్యము


ስነ-ቍጽሪ
sine-k’wits’irī
గణితము


ማይክሮስኮፕ
mayikirosikopi
సూక్ష్మదర్శిని


ቍጽሪ፡ ኣሃዝ
k’wits’irī፡ ahazi
సంఖ్య


ፍቕዲ
fiḵ’idī
సంఖ్య


ጸቕጢ
ts’eḵ’it’ī
ఒత్తిడి


ሃረማዊ ጂኦመትሪካዊ ቅርጺ
haremawī jī’ometirīkawī k’irits’ī
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము


ፕሮፌሰር፡ መምህር
pirofēseri፡ memihiri
ఆచార్యుడు


ሃረም
haremi
పిరమిడ్


ጸርጋዊነት
ts’erigawīneti
ధార్మికత చర్య


ሚዛን
mīzani
పొలుసులు


ህዋ
hiwa
అంతరిక్షము


ስታቲስቲክስ
sitatīsitīkisi
గణాంకాలు


መጽናዕቲ
mets’ina‘itī
అధ్యయనాలు


ኣሃዱታት ኣደማምጻ ቃላት
ahadutati ademamits’a k’alati
అక్షరాంశము


ሰሌዳ
selēda
పట్టిక; మేజా


ትርጉም
tirigumi
అనువాదము


ስሉስ ኵርናዕ
silusi kwirina‘i
త్రిభుజము


ክልተ ነቝጣዊ ኣድማጺ
kilite neḵ’wit’awī adimats’ī
ఊమ్ లాయుట్


ዩኒቨርሲቲ
yunīverisītī
విశ్వవిద్యాలయము


ካርታ ዓለም
karita ‘alemi
ప్రపంచ పటము