కళలు - ศิลปะ


เสียงปรบมือ
sǐang-bhròp′-meu
ప్రశంస


ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′
కళ


การค้อมตัวลง
gan-káwm-dhua-long′
విల్లు


แปรง
bhræng
బ్రష్


สมุดระบายสี
sà′-móot′-rá′-bai-sěe
కలరింగ్ పుస్తకము


นักเต้น
nák′-dhên′
నర్తకి


การวาดภาพ
gan-wât-pâp
డ్రాయింగ్


แกลเลอรี่
glæ-lur̶-rêe
గ్యాలరీ


หน้าต่างกระจก
nâ-dhàng-grà′-jòk′
గాజు కిటికీ


กราฟฟิตี
gràf-fí′-dhee
గ్రాఫిటీ


หัตถกรรม
hàt′-tà′-gam′
హస్తకళ


งานโมเสก
ngan-moh-sàyk
మొజాయిక్


จิตรกรรมฝาผนัง
jìt′-rók′-rawn-má′-fǎ-pà′-nang′
కుడ్య చిత్రము


พิพิธภัณฑ์
pí′-pít′-tá′-pan′
వస్తు ప్రదర్శన శాల


การแสดง
gan-sà′-dæng
పనితీరు


ภาพ
pâp
బొమ్మ


บทกวี
bòt′-gà′-wee
పద్యము


ประติมากรรม
bhrà′-dhì′-ma-gam′
శిల్పము


เพลง
playng
పాట


อนุเสาวรีย์
à′-nóo′-sǎo′-wá′-ree
ప్రతిమ


สีน้ำ
sěe-nám
నీటి రంగు