సారాంశ నిబంధనలు - ศัพท์นามธรรม


การจัดการ
gan-jàt′-gan
పరిపాలన


การโฆษณา
gan-kôt-sà′-na
ప్రకటనలు


ลูกศร
lôok-sǎwn
బాణము


ห้าม
hâm
నిషేధము


อาชีพ
a-chêep
కెరీర్


ศูนย์
sǒon
కేంద్రము


การเลือกตั้ง
gan-lêuak-dhâng′
ఎంపిక


การทำงานร่วมกัน
gan-tam′-ngan-rûam-gan′
సహకారము


สี
sěe
రంగు


การติดต่อ
gan-dhìt′-dhàw
పరిచయము


อันตราย
an′-dhà′-rai
అపాయము


การสารภาพรัก
gan-sǎn-pâp-rák′
ప్రేమ ప్రకటన


ความเสื่อมสภาพ
kwam-sèua-mót′-pâp
తిరోగమనము


การจำกัดความ
gan-jam′-gàt′-kwam
నిర్వచనము


ความแตกต่าง
kwam-dhæ̀k-dhàng
వ్యత్యాసము


ความยากลำบาก
kwam-yâk-lam′-bàk
కష్టము


ทิศทาง
tít′-tang
దిశ


การค้นพบ
gan-kón′-póp′
ఆవిష్కరణ


ความวุ่นวาย
kwam-wôon′-wai
రుగ్మత


ระยะห่าง
rá′-yá′-hàng
దూరము


ระยะทาง
rá′-yá′-tang
దూరము


ความหลากหลาย
kwam-làk-lǎi
వైవిధ్యము


ความพยายาม
kwam-pá′-ya-yam
కృషి


การสำรวจ
gan-sǎm′-rùat
తరచి చూచుట


การล้ม
gan-lóm′
పతనము


กำลัง
gam′-lang′
శక్తి


กลิ่นหอม
glìn′-hǎwm
పరిమళము


เสรีภาพ
sǎy-ree-pâp
స్వాతంత్ర్యము


ผี
pěe
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ


ครึ่งหนึ่ง
krêung′-nèung′
సగము


ความสูง
kwam-sǒong
ఎత్తు


ความช่วยเหลือ
kwam-chûay′-lěua
సహాయము


การหลบซ่อน
gan-lòp′-sâwn
దాగుకొను చోటు


บ้านเกิด
bân-gèr̶t
స్వదేశము


ความสะอาด
kwam-sà′-àt
పారిశుధ్యము


ความคิด
kwam-kít′
ఆలోచన


ภาพลวงตา
pâp-luang-dha
భ్రమ


จินตนาการ
jin′-dhà′-na-gan
ఊహాగానము


ปัญญา
bhan′-ya
గూఢచార


การเชิญ
gan-cher̶n
ఆహ్వానము


ความยุติธรรม
kwam-yóot′-dhì′-tam′-má′
న్యాయము


แสง
sæ̌ng
కాంతి


การมอง
gan-mawng
చూపు


การสูญเสีย
gan-sǒon-sǐa
నష్టము


การขยาย
ga-rók′-yai
పెద్దదిగా చేయుట


ความผิดพลาด
kwam-pìt′-plât
పొరపాటు


การฆาตกรรม
gan-kât-dhà′-gam′
హత్య


ประเทศชาติ
bhrà′-tâyt-chât
జాతి, దేశము


ความแปลกใหม่
kwam-bhlæ̀k-mài′
నూతనత్వము


ตัวเลือก
dhua-lêuak
ఐచ్ఛికము


ความอดทน
kwam-òt′-ton′
ఓపికపట్టడము


การวางแผน
gan-wang-pæ̌n
ప్రణాళిక


ปัญหา
bhan′-hǎ
సమస్య


การป้องกัน
gan-bhâwng-gan′
రక్షణ


การสะท้อน
gan-sà′-táwn
ప్రతిబింబించు


สาธารณรัฐ
sǎ-ta-rá′-ná′-rát′
గణతంత్రరాజ్యము


ความเสี่ยง
kwam-sìang
ప్రమాదము


ความปลอดภัย
kwam-bhlàwt-pai′
భద్రత


ความลับ
kwam-láp′
రహస్యము


เพศ
pâyt
శృంగారము


เงา
ngao′
నీడ


ขนาด
kà′-nàt
పరిమాణము


ความสามัคคี
kwam-sǎ-mák′-kee
ఐకమత్యము


ความสำเร็จ
kwam-sǎm′-rèt′
విజయము


การสนับสนุน
gan-sà′-nàp′-sà′-nǒon′
మద్దతు


ประเพณี
bhrà′-pay-nee
సంప్రదాయము


น้ำหนัก
nám′-nàk′
బరువు