మొక్కలు - พืช


ไม้ไผ่
mái-pài′
వెదురు


เบ่งบาน
bèng′-ban
పూయు


ช่อดอกไม้
châw-dàwk-mái
పువ్వుల గుత్తి


กิ่ง
gìng′
శాఖ


ต้นอ่อน
dhôn′-àwn
మొగ్గ


กระบองเพชร
grà′-bawng-pét′
బ్రహ్మ జెముడు


ต้นโคลเวอร์
dhôn′-kloh-wur̶
విలాసవంతమైన


ต้นโคน
dhôn′-kon
శంఖు ఆకారం


ดอกคอร์น
dàwk-kawn
కార్న్ ఫ్లవర్


ดอกโครคัส
dàwk-kroh-kát′
కుంకుమ పువ్వు


ดอกแดฟโฟดิล
dàwk-dæ̀f-foh-din′
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు


ดอกเดซี่
dàwk-day-sêe
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క


ดอกแดนดิไลออน
dàwk-dæn-dì′-lai′-awn
డాండెలైన్


ดอกไม้
dàwk-mái
పువ్వు


พฤกษา
préuk′-sǎ
దళములు


ธัญพืช
tan′-yá′-pêut
ధాన్యము


หญ้า
yâ
గడ్డి


การเจริญเติบโต
gan-jà′-rer̶n-dhèr̶p-dhoh
పెరుగుదల


ดอกผักตบชวา
dàwk-pàk′-dhòp′-chá′-wa
సువాసన గల పూలచెట్టు


สนามหญ้า
sà′-nǎm-yâ
పచ్చిక బయలు


ดอกลิลลี่
dàwk-lin′-lêe
లిల్లీ పుష్పము


เมล็ดป่าน
má′-lét′-bhàn
అవిశ విత్తులు


เห็ด
hèt′
పుట్టగొడుగు


ต้นมะกอก
dhôn′-má′-gàwk
ఆలివ్ చెట్టు


ต้นปาล์ม
dhôn′-bham
పామ్ చెట్టు


ดอกแพนซี
dàwk-pæn-see
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క


ต้นพีช
dhôn′-pêet
శప్తాలు పండు చెట్టు


พืช
pêut
మొక్క


ดอกป๊อปปี้
dàwk-bháwp-bhêe
గసగసాలు


ราก
râk
వేరు


ดอกกุหลาบ
dàwk-gòo′-làp
గులాబీ


เมล็ดพันธุ์
má′-lét′-pan′
విత్తనం


ดอกสโนว์ดร็อป
daw-gòt′-nôd-ráwp′
మంచుబిందువు


ดอกทานตะวัน
dàwk-tan-dhà′-wan′
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు


หนาม
nǎm
ముల్లు


ลำต้น
lam′-dhôn′
మొండెము


ดอกทิวลิป
dàwk-tew′-líp′
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క


ดอกบัว
dàwk-bua
నీటి కలువ


ข้าวสาลี
kâo-sǎ-lee
గోధుమలు