మతము - ศาสนา


เทศกาลอีสเตอร์
tâyt-gan-èet-dhur̶
ఈస్టర్ పక్షి


ไข่อีสเตอร์
kài′-èet-dhur̶
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు


นางฟ้า
nang-fá
దేవదూత


ระฆัง
rá′-kang′
గంట


พระคัมภีร์ไบเบิ้ล
prá′-kam′-pee-bai′-bêr̶n
బైబిలు


บิชอป
bì′-châwp
మతగురువు


การสวดให้พร
gan-sùat-hâi′-pawn
దీవెన


พระพุทธศาสนา
prá′-póot′-tá′-sàt-sà′-nǎ
బౌద్ధమతం


ศาสนาคริสต์
sàt-sà′-nǎ-krít′
క్రైస్తవ మతం


ของขวัญคริสต์มาส
kǎwng-kwǎn′-krít′-mât
క్రిస్మస్ బహుమతి


ต้นคริสต์มาส
dhôn′-krít′-mât
క్రిస్మస్ చెట్టు


โบสถ์
bòt
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము


โลงศพ
long-sòp′
శవపేటిక


การสร้าง
gan-sâng
సృష్టి


ไม้กางเขน
mái′-gang-kǎyn
సిలువ బొమ్మ


ภูต
pôot
దయ్యము


พระเจ้า
prá′-jâo′
దేవుడు


ศาสนาฮินดู
sàt-sà′-nǎ-hin′-doo
హిందూమతము


ศาสนาอิสลาม
sàt-sà′-nǎ-ìt′-sà′-lam
ఇస్లామ్ మతము


ศาสนายูดาย
sàt-na-yoo-dai
యూదు మతము


การทำสมาธิ
gan-tam′-sà′-ma-tí′
ధ్యానము


มัมมี่
mam′-mêe
తల్లి


ชาวมุสลิม
chao-móot′-sà′-lim′
మహమ్మదీయులు


สมเด็จพระสันตะปาปา
sǒm′-dèt′-prá′-sǎn′-dhà′-bha-bha
మతాధికారి


การภาวนา
gan-pao-na
ప్రార్థన


นักบวช
nák′-bùat
పూజారి


ศาสนา
sàt-sà′-nǎ
మతము


การไปโบสน์
gan-bhai′-bòt
సేవ


สุเหร่ายิว
sòo′-rào′-yew′
యూదుల ప్రార్థనాలయము


วัด
wát′
ఆలయము


สุสาน
sòo′-sǎn
సమాధి