ప్రకృతి - ธรรมชาติ


ส่วนโค้ง
sùan-kóng
చాపము


โรงนา
rong-na
కణజము


อ่าว
ào
అఖాతము


ชายหาด
chai-hàt
సముద్రతీరము


ฟอง
fawng
బుడగ


ถ้ำ
tâm′
గుహ


ฟาร์ม
fam
వ్యవసాయ


ไฟ
fai′
అగ్ని


ร่องรอย
râwng-rawy
పాదముద్ర


โลก
lôk
భూగోళము


การเก็บเกี่ยว
gan-gèp′-gèeo
పంటకోత


ก้อนหญ้าแห้ง
gâwn-yâ-hæ̂ng
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు


ทะเลสาบ
tá′-lay-sàp
సరస్సు


ใบไม้
bai′-mái
ఆకు


ภูเขา
poo-kǎo′
పర్వతము


มหาสมุทร
má′-hǎ-sà′-mòot′
మహాసముద్రము


พาโนรามา
pa-noh-ra-ma
సమగ్ర దృశ్యము


ก้อนหิน
gâwn-hǐn′
శిల


แอ่งน้ำ
æ̀ng′-nám
వసంతము


ป่าพรุ
bhà-próo′
చిత్తడి


ต้นไม้
dhôn′-mái
చెట్టు


ขอนไม้
kǎwn-mái
చెట్టు కాండము


หุบเขา
hòop′-kǎo′
లోయ


วิว
wew′
వీక్షణము


พวยน้ำ
puay′-nám′
నీటి జెట్


น้ำตก
nám′-dhòk′
జలపాతము


คลื่น
klêun
అల