విద్య - การศึกษา


โบราณคดี
boh-ran-ná′-ká′-dee
పురాతత్వ శాస్త్రం


อะตอม
à′-dhawm
అణువు


กระดาน
grà′-dan
బోర్డు


การคำนวณ
gan-kam′-nuan
లెక్కింపు


เครื่องคิดเลข
krêuang-kít′-lâyk
గణన యంత్రము


ใบรับรอง
bai′-ráp′-rawng
ధృవీకరణ పత్రం


ชอล์ก
cháwk
సుద్ద


ชั้นเรียน
chán′-rian
తరగతి


วงเวียน
wong′-wian
అయస్కాంత వృత్తము


เข็มทิศ
kěm′-tít′
ఆవరణ, చుట్టబడిన


ประเทศ
bhrà′-tâyt
దేశము


ชั้นเรียน
chán′-rian
కోర్సు


อนุปริญญา
à′-nóop′-rin′-ya
అధికార పత్రము


ทิศทาง
tít′-tang
దిశ


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
విద్య


ตัวกรอง
dhua-grawng
వడపోత


สูตร
sòot
సూత్రము


ภูมิศาสตร์
poo-mí′-sàt
భూగోళ శాస్త్రము


ไวยากรณ์
wai′-ya-gawn
వ్యాకరణము


ความรู้
kwam-róo
జ్ఞానము


ภาษา
pa-sǎ
భాష


การสอน
gan-sǎwn
పాఠము


ห้องสมุด
hâwng-sà′-mòot′
గ్రంధాలయము


วรรณคดี
wan′-ná′-ká′-dee
సాహిత్యము


คณิตศาสตร์
ká′-nít′-dhà′-sàt
గణితము


กล้องจุลทรรศน์
glâwng-joon′-tát′
సూక్ష్మదర్శిని


จำนวน
jam′-nuan
సంఖ్య


ตัวเลข
dhua-lâyk
సంఖ్య


ความดัน
kwam-dan′
ఒత్తిడి


ปริซึม
bhrì′-seum′
రెండు చివరలు సమానంగా నున్న ఘనరూపము, ప్రిజము


ศาสตราจารย์
sàt-sà′-dhra-jan
ఆచార్యుడు


ปิรามิด
bhì′-ra-mít′
పిరమిడ్


กัมมันตภาพรังสี
gam′-man′-dhà′-pâp-rang′-sěe
ధార్మికత చర్య


เครื่องชั่งน้ำหนัก
krêuang-châng′-nám-nàk′
పొలుసులు


อวกาศ
à′-wá′-gàt
అంతరిక్షము


สถิติ
sà′-tì′-dhì′
గణాంకాలు


การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ
అధ్యయనాలు


พยางค์
pá′-yang
అక్షరాంశము


ตาราง
dha-rang
పట్టిక; మేజా


การแปล
gan-bhlæ
అనువాదము


รูปสามเหลี่ยม
rôop-sǎm-lìam
త్రిభుజము


เครื่องหมายบนสระ
krêuang-mǎ-yóp′-nót′-rá′
ఊమ్ లాయుట్


มหาวิทยาลัย
má′-hǎ-wít′-tá′-ya-lai′
విశ్వవిద్యాలయము


แผนที่โลก
pæ̌n-têe-lôk
ప్రపంచ పటము