కార్యాలయము - สำนักงาน


ปากกาลูกลื่น
bhàk-ga-lôok-lêun
బాల్ పెన్


ช่วงพัก
chûang-pák′
విరామం


กระเป๋าเอกสาร
grà′-bhǎo′-àyk-gà′-sǎn
బ్రీఫ్ కేస్


ดินสอสี
din′-sǎw-sěe
రంగు వేయు పెన్సిల్


การประชุม
gan-bhrà′-choom′
సమావేశం


ห้องประชุม
hâwng-bhrà′-choom′
సమావేశపు గది


สำเนา
sǎm′-nao′
నకలు


แฟ้มรายชื่อผู้ติดต่อ
fǽm-rai-chêu-pôo-dhìt′-dhàw
డైరెక్టరీ


แฟ้มข้อมูล
fǽm-kâw-moon
దస్త్రము


ตู้เก็บเอกสาร
dhôo-gèp′-àyk-sǎn
దస్త్రములుంచు స్థలము


ปากกาหมึกซึม
bhàk-ga-mèuk′-seum′
ఫౌంటెన్ పెన్


ถาดจดหมาย
tàt-jòt′-mǎi
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


ปากกามาร์คเกอร์
bhàk-ga-mâk-gur̶
గుర్తు వేయు పేనా


สมุดบันทึก
sà′-mòot′-ban′-téuk′
నోటు పుస్తకము


กระดาษจดบันทึก
grà′-dàt-jòt′-ban′-téuk′
నోటు ప్యాడు


สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan
కార్యాలయము


เก้าอี้สำนักงาน
gâo′-êe-sǎm′-nák′-ngan
కార్యాలయపు కుర్చీ


การทำงานล่วงเวลา
gan-tam′-ngan-lûang-way-la
అధిక సమయం


คลิปหนีบกระดาษ
klíp′-nèep-grà′-dàt
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


ดินสอ
din′-sǎw
పెన్సిల్


ที่เจาะรู
têe-jàw′-roo
పిడికిలి గ్రుద్దు


ตู้เซฟ
dhôo-séf′
సురక్షితము


ที่เหลาดินสอ
têe-lǎo′-din′-sǎw
మొన చేయు పరికరము


เศษกระดาษ
sàyt-grà′-dàt
పేలికలుగా కాగితం


เครื่องทำลายเอกสาร
krêuang-tam′-lai-àyk-sǎn
తునకలు చేయునది


เข้าสันแบบเกลียว
kâo′-sǎn′-bæ̀p-gleeo
మురి బైండింగ్


ลูกแม็กเย็บกระดาษ
lôok-mǽk′-yép′-grà′-dàt
కొంకి


แม็กเย็บกระดาษ
mǽk′-yép′-grà′-dàt
కొక్కెము వేయు పరికరము


เครื่องพิมพ์ดีด
krêuang-pim′-dèet
టైపురైటర్ యంత్రము


ที่ทำงาน
têe-tam′-ngan
కార్యస్థానము