జంతువులు - สัตว์


สุนัขเยอรมันเช็ปเปิร์ด
sòo′-nák′-yur̶n-man′-chép′-bhèr̶t
జర్మన్ షెపర్డ్


สัตว์
sàt′
జంతువు


จะงอยปาก
jà′-ngawy-bhàk
పక్షిముక్కు


ตัวบีเวอร์
dhua-bee-wur̶
ఉభయచరము


กัด
gàt′
కాటు


หมูป่า
mǒo-bhà
మగ పంది


กรง
grong′
పంజరము


ลูกวัว
lôok-wua
కోడెదూడ


แมว
mæo
పిల్లి


ลูกไก่
lôok-gài′
అప్పుడే పుట్టిన కోడి పిల్ల


ไก่
gài′
కోడి


กวาง
gwang
జింక


สุนัข
sòo′-nák′
కుక్క


โลมา
loh-ma
తిమింగలము


เป็ด
bhèt′
బాతు


นกอินทรี
nók′-in′-see
గరుడపక్షి


ขนนก
kǒn′-nók′
ఈక


นกกระเรียน
nók′-grà′-rian
రాజహంస


ลูกม้า
lôok-má
గాడిదపిల్ల


อาหารสัตว์
a-hǎn-sàt′
ఆహారము


สุนัขจิ้งจอก
sòo′-nák′-jîng′-jàwk
నక్క


แพะ
pǽ′
మేక


ห่าน
hàn
హంస


กระต่าย
grà′-dhài
కుందేలు


แม่ไก่
mæ̂-gài′
ఆడకోడి


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
నారాయణపక్షి


เขาสัตว์
kǎo′-sàt′
కొమ్ము


เกือกม้า
gèuak-má
గుర్రపు నాడా


ลูกแกะ
lôok-gæ̀′
గొఱ్ఱె పిల్ల


เชือกจูงสุนัข
chêuak-joong-sòo′-nák′
వేటగాడు


กุ้งก้ามกราม
gôong′-gâm-gram
ఎండ్రకాయలాంటి సముద్రపు పీత


การรักสัตว์
gan-rák′-sàt′
జంతువుల ప్రేమ


ลิง
ling′
కోతి


ตระกร้อครอบปาก
dhrà′-grâwk-râwp-bhàk
తుపాకీ గొట్టము


รัง
rang′
పక్షిగూడు


นกฮูก
nók′-hôok
గుడ్ల గూబ


นกแก้ว
nók′-gæ̂o
శుకము


นกยูง
nók′-yoong
నెమలి


นกกระทุง
nók′-grà′-toong′
గూడకొంగ


นกเพนกวิน
nók′-payn-gwin′
కాళ్లపై నడిచే సముద్రపు పక్షి


สัตว์เลี้ยง
sàt′-líang
పెంపుడు జంతువు


นกพิราบ
nók′-pí′-râp
పావురము


กระต่าย
grà′-dhài
కుందేలు


ไก่โต้ง
gài′-dhông
పుంజు


สิงโตทะเล
sǐng′-dhoh-tá′-lay
సముద్ర సింహము


นกนางนวล
nók′-nang-nuan
సముద్రపు కాకి


แมวน้ำ
mæo-nám
ఉభయచరము


แกะ
gæ̀′
గొర్రె


งู
ngoo
పాము


นกกระสา
nók′-grà′-sǎ
కొంగ


หงส์
hǒng′
హంస


ปลาเทราท์
bhla-tay-ra
జల్ల చేప


ไก่งวง
gài′-nguang
సీమ కోడి


เต่า
dhào′
సముద్రపు తాబేలు


อีแร้ง
ee-rǽng
రాబందు


หมาป่า
mǎ-bhà
తోడేలు