పదజాలం

సామగ్రి» Material

games images

mässing
ఇత్తడి

games images

cement
సిమెంటు

games images

keramik
పింగాణీ

games images

duk
వస్త్రము

games images

tyg
వస్త్రము

games images

bomull
ప్రత్తి

games images

kristall
స్ఫటికము

games images

smuts
మురికి

games images

lim
జిగురు

games images

läder
బాగు చేసిన తోలు

games images

metallen
లోహము

games images

olja
చమురు

games images

pulver
పొడి

games images

salt
ఉప్పు

games images

sand
ఇసుక

games images

skrot
చెత్త

games images

silver
వెండి

games images

sten
రాయి

games images

halm
తృణము

games images

trä
కొయ్య

games images

ull
ఉన్ని