సారాంశ నిబంధనలు - Abstrakt


administrering
పరిపాలన


reklam
ప్రకటనలు


pil
బాణము


förbud
నిషేధము


karriär
కెరీర్


centrum
కేంద్రము


val
ఎంపిక


samarbete
సహకారము


färg
రంగు


kontakt
పరిచయము


fara
అపాయము


kärleksförklaring
ప్రేమ ప్రకటన


nedgång
తిరోగమనము


definition
నిర్వచనము


skillnad
వ్యత్యాసము


svårighet
కష్టము


riktning
దిశ


upptäckt
ఆవిష్కరణ


oordning
రుగ్మత


fjärran
దూరము


avstånd
దూరము


mångfald
వైవిధ్యము


ansträngning
కృషి


utforskning
తరచి చూచుట


fall
పతనము


kraft
శక్తి


doft
పరిమళము


frihet
స్వాతంత్ర్యము


spöke
మరణించిన వ్యక్తి యొక్క ఆత్మ


halva
సగము


höjd
ఎత్తు


hjälp
సహాయము


gömställe
దాగుకొను చోటు


hemland
స్వదేశము


hygien
పారిశుధ్యము


idé
ఆలోచన


illusion
భ్రమ


fantasi
ఊహాగానము


intelligens
గూఢచార


inbjudan
ఆహ్వానము


rättsväsende
న్యాయము


ljus
కాంతి


blick
చూపు


förlust
నష్టము


förstoring
పెద్దదిగా చేయుట


fel
పొరపాటు


mord
హత్య


nation
జాతి, దేశము


nyhet
నూతనత్వము


alternativ
ఐచ్ఛికము


tålamod
ఓపికపట్టడము


planering
ప్రణాళిక


problem
సమస్య


skydd
రక్షణ


spegling
ప్రతిబింబించు


republik
గణతంత్రరాజ్యము


risk
ప్రమాదము


säkerhet
భద్రత


hemlighet
రహస్యము


kön
శృంగారము


skugga
నీడ


storlek
పరిమాణము


solidaritet
ఐకమత్యము


framgång
విజయము


stöd
మద్దతు


tradition
సంప్రదాయము


tyngd
బరువు