కార్యాలయము - Kontor


kulspetspennan
బాల్ పెన్


paus
విరామం


portfölj
బ్రీఫ్ కేస్


färgpenna
రంగు వేయు పెన్సిల్


konferens
సమావేశం


konferensrum
సమావేశపు గది


kopia
నకలు


katalog
డైరెక్టరీ


pärm
దస్త్రము


arkivskåp
దస్త్రములుంచు స్థలము


reservoirpenna
ఫౌంటెన్ పెన్


brevkorg
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము


märkpenna
గుర్తు వేయు పేనా


anteckningsbok
నోటు పుస్తకము


anteckningsblock
నోటు ప్యాడు


kontor
కార్యాలయము


kontorstolen
కార్యాలయపు కుర్చీ


övertidsarbete
అధిక సమయం


gem
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది


penna
పెన్సిల్


stans
పిడికిలి గ్రుద్దు


kassaskåp
సురక్షితము


pennvässare
మొన చేయు పరికరము


pappersstrimlor
పేలికలుగా కాగితం


dokumentförstörare
తునకలు చేయునది


spiralbindning
మురి బైండింగ్


klammer
కొంకి


häftapparat
కొక్కెము వేయు పరికరము


skrivmaskin
టైపురైటర్ యంత్రము


arbetsplats
కార్యస్థానము