పర్యావరణము - Životné prostredie


poľnohospodárstvo
వ్యవసాయము


znečistenie ovzdušia
వాయు కాలుష్యము


mravenisko
చీమల పుట్ట


kanál
కాలువ


pobrežie
సముద్ర తీరము


kontinent
ఖండము


potok
చిన్న సముద్ర పాయ


priehrada
ఆనకట్ట


púšť
ఎడారి


duna
ఇసుకమేట


pole
క్షేత్రము


les
అడవి


ľadovec
హిమానీనదము


vresovisko
బీడు భూమి


ostrov
ద్వీపము


džungľa
అడవి


krajina
ప్రకృతి దృశ్యం


hory
పర్వతాలు


prírodný park
ప్రకృతి వనము


vrchol
శిఖరము


hromada
కుప్ప


protestný pochod
నిరసన ర్యాలీ


recyklácia
రీసైక్లింగ్


more
సముద్రము


dym
పొగ


vinica
వైన్ యార్డ్


sopka
అగ్నిపర్వతము


odpad
వ్యర్థపదార్థము


hladina vody
నీటి మట్టము