పదజాలం

కార్యాలయము» Канцеларија

games images

хемиско пенкало
hemisko penkalo
బాల్ పెన్

games images

пауза
pauza
విరామం

games images

актовка
aktovka
బ్రీఫ్ కేస్

games images

боица
boica
రంగు వేయు పెన్సిల్

games images

конференција
konferenciJa
సమావేశం

games images

конференциска сала
konferenciska sala
సమావేశపు గది

games images

копија
kopiJa
నకలు

games images

именик
imenik
డైరెక్టరీ

games images

датотека
datoteka
దస్త్రము

games images

картотека
kartoteka
దస్త్రములుంచు స్థలము

games images

пенкало на полнење
penkalo na polnenje
ఫౌంటెన్ పెన్

games images

држач за писма
držač za pisma
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము

games images

маркер
marker
గుర్తు వేయు పేనా

games images

нотес
notes
నోటు పుస్తకము

games images

бележник
beležnik
నోటు ప్యాడు

games images

канцеларија
kancelariJa
కార్యాలయము

games images

канцелариски стол
kancelariski stol
కార్యాలయపు కుర్చీ

games images

прекувремена работа
prekuvremena rabota
అధిక సమయం

games images

спојница за хартија
spoJnica za hartiJa
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది

games images

молив
moliv
పెన్సిల్

games images

удар
udar
పిడికిలి గ్రుద్దు

games images

сеф
sef
సురక్షితము

games images

острилка
ostrilka
మొన చేయు పరికరము

games images

уништена хартија
uništena hartiJa
పేలికలుగా కాగితం

games images

машина за уништување хартија
mašina za uništuvanje hartiJa
తునకలు చేయునది

games images

повез на книга
povez na kniga
మురి బైండింగ్

games images

спојка
spoJka
కొంకి

games images

хефталица
heftalica
కొక్కెము వేయు పరికరము

games images

машина за пишување
mašina za pišuvanje
టైపురైటర్ యంత్రము

games images

работилница
rabotilnica
కార్యస్థానము