పదజాలం

సంగీతం» Музика

games images

хармоника
harmonika
అకార్డియన్-ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

балалајка
balalaJka
బాలలైకా -ఒకరకము వాద్య యంత్రము

games images

бенд
bend
మేళము

games images

бенџо
bendžo
బాంజో

games images

кларинет
klarinet
సన్నాయి వాయిద్యం

games images

концерт
koncert
కచ్చేరి

games images

тапан
tapan
డ్రమ్

games images

тапани
tapani
డ్రమ్ములు

games images

флејта
fleJta
వేణువు

games images

концертен клавир
koncerten klavir
గ్రాండ్ పియానో

games images

гитара
gitara
గిటార్

games images

сала
sala
సభా మందిరం

games images

синтисајзер
sintisaJzer
కీబోర్డ్

games images

усна хармоника
usna harmonika
నోటితో ఊదు వాద్యము

games images

музика
muzika
సంగీతం

games images

држач за ноти
držač za noti
మ్యూజిక్ స్టాండ్

games images

нота
nota
సూచన

games images

оргули
orguli
అవయవము

games images

пијано
piJano
పియానో

games images

саксофон
saksofon
శాక్సోఫోను

games images

пејач
peJač
గాయకుడు

games images

жица
žica
తీగ

games images

труба
truba
గాలి వాద్యము

games images

трубач
trubač
కొమ్ము ఊదువాడు

games images

виолина
violina
వాయులీనము

games images

куферче за виолина
kuferče za violina
వాయులీనపు పెట్టె

games images

ксилофон
ksilofon
జల తరంగిణి