పదజాలం

కళలు» Künste

games images

der Beifall
ప్రశంస

games images

die Kunst, “e
కళ

games images

die Verbeugung, en
విల్లు

games images

der Pinsel, -
బ్రష్

games images

das Malbuch, “er
కలరింగ్ పుస్తకము

games images

die Tänzerin, nen
నర్తకి

games images

die Zeichnung, en
డ్రాయింగ్

games images

die Galerie, n
గ్యాలరీ

games images

das Glasfenster, -
గాజు కిటికీ

games images

das Graffiti, s
గ్రాఫిటీ

games images

das Kunsthandwerk, e
హస్తకళ

games images

das Mosaik, en
మొజాయిక్

games images

die Wandmalerei, en
కుడ్య చిత్రము

games images

das Museum, Museen
వస్తు ప్రదర్శన శాల

games images

die Aufführung, en
పనితీరు

games images

das Bild, er
బొమ్మ

games images

das Gedicht, e
పద్యము

games images

die Skulptur, en
శిల్పము

games images

das Lied, er
పాట

games images

die Statue, n
ప్రతిమ

games images

die Wasserfarbe, n
నీటి రంగు