పదజాలం

మొక్కలు» Pflanzen

games images

der Bambus
వెదురు

games images

die Blüte, n
పూయు

games images

der Blumenstrauß, “e
పువ్వుల గుత్తి

games images

der Zweig, e
శాఖ

games images

die Knospe, n
మొగ్గ

games images

der Kaktus, Kakteen
బ్రహ్మ జెముడు

games images

der Klee
విలాసవంతమైన

games images

der Zapfen, -
శంఖు ఆకారం

games images

die Kornblume, n
కార్న్ ఫ్లవర్

games images

der Krokus, se
కుంకుమ పువ్వు

games images

die Osterglocke, n
ఓ రకమైన పచ్చటి పువ్వు

games images

die Margerite, n
తెల్ల చారలు ఉండే పువ్వులు పూచే మొక్క

games images

der Löwenzahn
డాండెలైన్

games images

die Blume, n
పువ్వు

games images

das Laub
దళములు

games images

das Getreide
ధాన్యము

games images

das Gras
గడ్డి

games images

das Wachstum
పెరుగుదల

games images

die Hyazinthe, n
సువాసన గల పూలచెట్టు

games images

der Rasen
పచ్చిక బయలు

games images

die Lilie, n
లిల్లీ పుష్పము

games images

der Leinsamen
అవిశ విత్తులు

games images

der Pilz, e
పుట్టగొడుగు

games images

der Olivenbaum, “e
ఆలివ్ చెట్టు

games images

die Palme, n
పామ్ చెట్టు

games images

das Stiefmütterchen, -
పూలతో కూడిన పెరటి మొక్క

games images

der Pfirsichbaum, “e
శప్తాలు పండు చెట్టు

games images

die Pflanze, n
మొక్క

games images

der Mohn
గసగసాలు

games images

die Wurzel, n
వేరు

games images

die Rose, n
గులాబీ

games images

der Samen, -
విత్తనం

games images

das Schneeglöckchen, -
మంచుబిందువు

games images

die Sonnenblume, n
పొద్దు తిరుగుడు పువ్వు

games images

der Dorn, en
ముల్లు

games images

der Stamm, “e
మొండెము

games images

die Tulpe, n
వివిధ రంగులు గల గంటవంటి ఆకారం గల పూలు పూచే మొక్క

games images

die Seerose, n
నీటి కలువ

games images

der Weizen
గోధుమలు