పదజాలం

మతము» Religion

games images

das Osterfest, e
ఈస్టర్ పక్షి

games images

das Osterei, er
ఈస్టర్ గ్రుడ్డు

games images

der Engel, -
దేవదూత

games images

die Glocke, n
గంట

games images

die Bibel, n
బైబిలు

games images

der Bischof, “e
మతగురువు

games images

der Segen
దీవెన

games images

der Buddhismus
బౌద్ధమతం

games images

das Christentum
క్రైస్తవ మతం

games images

das Weihnachtsgeschenk, e
క్రిస్మస్ బహుమతి

games images

der Weihnachtsbaum, “e
క్రిస్మస్ చెట్టు

games images

die Kirche, n
క్రైస్తవ ప్రార్థనా మందిరము

games images

der Sarg, “e
శవపేటిక

games images

die Schöpfung
సృష్టి

games images

das Kruzifix, e
సిలువ బొమ్మ

games images

der Teufel, -
దయ్యము

games images

der Gott, “er
దేవుడు

games images

der Hinduismus
హిందూమతము

games images

der Islam
ఇస్లామ్ మతము

games images

das Judentum
యూదు మతము

games images

die Meditation
ధ్యానము

games images

die Mumie, n
తల్లి

games images

der Moslem, s
మహమ్మదీయులు

games images

der Papst, “e
మతాధికారి

games images

das Gebet, e
ప్రార్థన

games images

der Priester, -
పూజారి

games images

die Religion, en
మతము

games images

der Gottesdienst, e
సేవ

games images

die Synagoge, n
యూదుల ప్రార్థనాలయము

games images

der Tempel, -
ఆలయము

games images

die Grabstätte, n
సమాధి