పదజాలం

సామాను» Möbel

games images

der Sessel, -
చేతులకుర్చీ

games images

das Bett, en
పరుపు

games images

das Bettzeug
పరుపు సామగ్రి

games images

das Bücherregal, e
పుస్తకములు ఉంచు అర

games images

der Teppich, e
తివాచీ

games images

der Stuhl, “e
కుర్చీ

games images

die Kommode, n
సొరుగుల అర

games images

die Wiege, n
ఊయల

games images

der Schrank, “e
అల్మరా

games images

der Vorhang, “e
తెర

games images

die Gardine, n
పరదా

games images

der Schreibtisch, e
ఒక బల్ల

games images

der Ventilator, en
ఫ్యాన్, పంఖా, అభిమాని

games images

die Matte, n
చాప

games images

der Laufstall, “e
ఆట కలము

games images

der Schaukelstuhl, “e
రాకింగ్ కుర్చీ

games images

der Safe, s
భద్రమైన

games images

der Sitz, e
సీటు

games images

das Regal, e
అర

games images

der Beistelltisch, e
ప్రక్క మేజా

games images

das Sofa, s
సోఫా

games images

der Hocker, -
బల్ల/పీట

games images

der Tisch, e
మేజా బల్ల

games images

die Tischlampe, n
మేజా బల్లపై ఉంచు దీపము

games images

der Mülleimer, -
చెత్తకాగితాల బుట్ట