పదజాలం

ప్రకృతి» Natur

games images

der Bogen, “
చాపము

games images

der Stall, “e
కణజము

games images

die Bucht, en
అఖాతము

games images

der Strand, “e
సముద్రతీరము

games images

die Blase, n
బుడగ

games images

die Höhle, n
గుహ

games images

der Bauernhof, “e
వ్యవసాయ

games images

das Feuer, -
అగ్ని

games images

die Spur, en
పాదముద్ర

games images

der Globus, Globen
భూగోళము

games images

die Ernte, n
పంటకోత

games images

der Heuballen, -
ఎండుగడ్డి బేళ్ళు

games images

der See, n
సరస్సు

games images

das Blatt, “er
ఆకు

games images

der Berg, e
పర్వతము

games images

der Ozean, e
మహాసముద్రము

games images

das Panorama, Panoramen
సమగ్ర దృశ్యము

games images

der Felsen, -
శిల

games images

die Quelle, n
వసంతము

games images

der Sumpf, “e
చిత్తడి

games images

der Baum, “e
చెట్టు

games images

der Baumstamm, “e
చెట్టు కాండము

games images

das Tal, “er
లోయ

games images

die Aussicht, en
వీక్షణము

games images

der Wasserstrahl, en
నీటి జెట్

games images

der Wasserfall, “e
జలపాతము

games images

die Welle, n
అల