పదజాలం

ప్రజలు» Menschen

games images

das Alter
వయసు

games images

die Tante, n
తల్లితండ్రుల తోడపుట్టిన వాళ్ళు

games images

das Baby, s
శిశువు

games images

der Babysitter, -
దాది

games images

der Junge, n
బాలుడు

games images

der Bruder, “
సోదరుడు

games images

das Kind, er
బాలలు

games images

das Ehepaar, e
జంట

games images

die Tochter, “
కుమార్తె

games images

die Scheidung, en
విడాకులు

games images

der Embryo, s
పిండం

games images

die Verlobung, en
నిశ్చితార్థం

games images

die Großfamilie, n
విస్తార కుటుంబము

games images

die Familie, n
కుటుంబము

games images

der Flirt, s
పరిహసముచేయు

games images

der Herr, en
మర్యాదస్థుడు

games images

das Mädchen, -
బాలిక

games images

die Freundin, nen
ప్రియురాలు

games images

die Enkeltochter, “
మనుమరాలు

games images

der Großvater, “
తాత

games images

die Oma, s
మామ్మ

games images

die Großmutter, “
అవ్వ

games images

die Großeltern, (Pl.)
అవ్వ, తాతలు

games images

der Enkelsohn, “e
మనుమడు

games images

der Bräutigam
పెండ్లి కుమారుడు

games images

die Gruppe, n
గుంపు

games images

der Helfer, -
సహాయకులు

games images

das Kleinkind, er
శిశువు

games images

die Dame, n
మహిళ

games images

der Heiratsantrag, “e
వివాహ ప్రతిపాదన

games images

die Ehe, n
వైవాహిక బంధము

games images

die Mutter, “
తల్లి

games images

das Nickerchen, -
పొత్తిలి

games images

der Nachbar, n
పొరుగువారు

games images

das Hochzeitspaar, e
నూతన వధూవరులు

games images

das Paar, e
జంట

games images

die Eltern, (Pl.)
తల్లిదండ్రులు

games images

der Partner, -
భాగస్వామి

games images

die Party, s
పార్టీ

games images

die Leute, (Pl.)
ప్రజలు

games images

die Braut, “e
వధువు

games images

die Reihe, n
వరుస

games images

der Empfang, “e
ఆహూతుల స్వీకరణ

games images

das Rendezvous, -
అందరి సమ్మతితో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం

games images

die Geschwister, (Pl.)
తనకు పుట్టిన పిల్లలు

games images

die Schwester, n
సోదరి

games images

der Sohn, “e
కుమారుడు

games images

der Zwilling, e
కవలలు

games images

der Onkel, -
మామ

games images

die Trauung, en
వివాహవేడుక

games images

die Jugend
యువత