పదజాలం

కార్యాలయము» Büro

games images

der Kugelschreiber, -
బాల్ పెన్

games images

die Pause, n
విరామం

games images

die Aktentasche, n
బ్రీఫ్ కేస్

games images

der Buntstift, e
రంగు వేయు పెన్సిల్

games images

die Konferenz, en
సమావేశం

games images

der Konferenzraum, “e
సమావేశపు గది

games images

die Kopie, n
నకలు

games images

das Adressenverzeichnis, se
డైరెక్టరీ

games images

der Aktenordner, -
దస్త్రము

games images

der Aktenschrank, “e
దస్త్రములుంచు స్థలము

games images

der Füller, -
ఫౌంటెన్ పెన్

games images

der Briefkorb, “e
ఉత్తరములు ఉంచు పళ్ళెము

games images

der Marker, -
గుర్తు వేయు పేనా

games images

das Heft, e
నోటు పుస్తకము

games images

der Notizzettel, -
నోటు ప్యాడు

games images

das Büro, s
కార్యాలయము

games images

der Bürostuhl, “e
కార్యాలయపు కుర్చీ

games images

die Überstunden, (Pl.)
అధిక సమయం

games images

die Büroklammer, n
కాగితాలు బిగించి ఉంచునది

games images

der Bleistift, e
పెన్సిల్

games images

der Locher, -
పిడికిలి గ్రుద్దు

games images

der Tresor, e
సురక్షితము

games images

der Anspitzer, -
మొన చేయు పరికరము

games images

die Papierschnipsel, -
పేలికలుగా కాగితం

games images

der Reißwolf, “e
తునకలు చేయునది

games images

die Spiralbindung, en
మురి బైండింగ్

games images

die Heftklammer, n
కొంకి

games images

der Hefter, -
కొక్కెము వేయు పరికరము

games images

die Schreibmaschine, n
టైపురైటర్ యంత్రము

games images

der Arbeitsplatz, “e
కార్యస్థానము